Obchodní podmínky

11.07 2010

Všeobecné dodací podmínky společnosti VALVE CONTROL, s.r.o. 
číslo 12/2017 ke kupním smlouvám

Úvodní ustanovení

1. Tyto všeobecné dodací podmínky společnosti VALVE CONTROL, s.r.o., IČO : 25559672 (dále jen podmínky) jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

2. Není-li v podmínkách uvedeno jinak, má odchylná úprava práv a povinností stran výslovně sjednaná v kupní smlouvě před ustanovením podmínek přednost.

3. Kupující je vázán návrhem na uzavření kupní smlouvy (objednávkou) po dobu 30 kalendářních dnů od dne odeslání návrhu prodávajícímu. Neobdrží-li kupující v této lhůtě od prodávajícího akceptaci návrhu (potvrzení objednávky) v písemné formě, návrh na uzavření smlouvy zaniká. Pokud prodávající objednávku kupujícího opomene písemně potvrdit, ale poskytne na jejím základě plnění a kupující toto plnění přijme, platí, že smlouva byla uzavřena.

4. Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky kupujícího prodávajícím. Objednávka a její potvrzení musí být učiněny v písemné formě. Podání objednávky vyslovuje kupující svůj souhlas s těmito všeobecnými dodacími podmínkami, vyjma odchylných ujednání obsažených v objednávce, která prodávající v potvrzené objednávce výslovně akceptuje. Pokud se jedná o první objednávku u prodávajícího, musí kupující k této objednávce doložit živnostenský list (výpis z živnostenského rejstříku) či platný výpis z obchodního rejstříku, osvědčení o registraci k dani z přidané hodnoty, případně tyto dokumenty dodat prodávajícímu dodatečně. Do doby dodání chybějících dokumentů není prodávající v prodlení s dodáním zboží. Obsahem smlouvy je obsah objednávky v rozsahu, v jakém byla objednávka potvrzena prodávajícím.

5. Dodavatel si vyhrazuje právo objednávku i bez udání důvodu odmítnout.

6. V případě technických nejasností je nutné tyto odstranit. Za prodávajícího jednají ve věcech technických pracovníci obchodně-technického oddělení.

7. Objednávka musí obsahovat:

 • identifikaci, že jde o objednávku a datum jejího vystavení,
 • jméno, sídlo nebo místo podnikání, IČ a údaj o zápisu v obchodním rejstříku (pokud je v něm zapsán) kupujícího
 • kontaktní osobu kupujícího oprávněnou jednat ve věci objednávky, včetně kontaktních údajů - tel., e-mail nebo fax,
 • předmět dodávky v přesné a jednoznačné specifikaci, zejména druh zboží a počet kusů,
 • cena (včetně balného) a platební podmínky (v souladu s ceníkem a obchodního podmínkami prodávajícího),
 • požadovaný termín dodání,
 • způsob plnění (jednorázové nebo možnost částečného plnění dílčími dodávkami),
 • způsob odběru zboží (osobně v provozovně prodávajícího, odeslání na náklady kupujícího),
 • místo určení (adresa, kam má být zboží odesláno prodávajícím)
 • jiné, doplňující údaje,
 • podpis a identifikaci osoby oprávněné za kupujícího objednávku učinit.

                Nebude-li objednávka obsahovat některé z výše uvedených specifikací, je prodávající oprávněn postupovat podle těchto podmínek, popřípadě podle svých obchodních zvyklostí.

Předmět kupní smlouvy

8. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží (movité věci), jehož druh a množství jsou vymezeny v kupní smlouvě a převést na kupujícího vlastnické právo ke zboží.

9. Kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit za něj dohodnutou kupní cenu.

10. Kupující je povinen uhradit prodávajícímu balné v případě, že kupní cena zboží nepřevyšuje částku 5.000,- Kč bez DPH. Výše balného se stanoví podle aktuálně platného ceníku prodávajícího.

Dodací podmínky

11. Není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak, splní prodávající svou povinnost dodat zboží tím, že umožní kupujícímu nakládat se zbožím ve své provozovně v Nivnici, U Dvora 1119 (EXW Nivnice, U Dvora 1119, Incoterms 2010). Prodávající se zavazuje odeslat zboží kupujícímu do jím stanoveného místa určení na náklady a nebezpečí kupujícího. Pokud odeslání zboží není z důvodů jeho rozměrů, množství či hmotnosti apod. vhodné či možné, zavazuje se prodávající obstarat pro kupujícího dopravu zboží do jím stanoveného místa určení na náklady a nebezpečí kupujícího, a to dopravcem zvoleným prodávajícím. Kupující je povinen uhradit náklady přepravy zboží ve výši účtované zasilatelskou službou či dopravcem. Prodávající se zavazuje informovat kupujícího o odeslání zboží.

12. Kupující je vždy oprávněn v objednávce zvolit vyzvednutí zboží v provozovně prodávajícího osobně nebo dopravcem určeným kupujícím. V případě zajištění vlastní dopravy kupujícím je kupující povinen respektovat provozní dobu skladu prodávajícího a dohodnout se s ním předem na datu a čase nakládky zboží. Kupující není oprávněn požadovat, aby den nakládky předcházel dni dodání dohodnutému v kupní smlouvě.

13. Prodlení kupujícího s převzetím zboží po dobu delší než 30 kalendářních dnů se považuje za podstatné porušení jeho smluvních povinností a prodávající má právo od kupní smlouvy odstoupit. Nepřevezme-li kupující zboží v místě určení z důvodů ležících na jeho straně, nese veškeré náklady spojené s opakovaným odesláním zboží do místa určení.

14. Umožní-li prodávající kupujícímu nakládat se zbožím a kupující poruší kupní smlouvu tím, že zboží nepřevezme, je prodávající povinen učinit přiměřená opatření k uchování zboží. Dostane-li se kupující do prodlení s převzetím zboží po dobu delší než 21 kalendářních dnů, je prodávající oprávněn (nikoli však povinen) požadovat po kupujícím zaplacení skladného ve výši 5% z kupní ceny zboží (bez DPH) za každý týden prodlení.

15. Prodávající je povinen zboží zabalit způsobem potřebným k uchování a ochraně zboží při přepravě.

16. Kupující nabude vlastnického práva ke zboží úplným zaplacením kupní ceny. Zaplatí-li však kupující kupní cenu v plné výši přede dnem dodání zboží kupujícímu, nabude kupující vlastnického práva ke zboží, jakmile je zboží označeno jako zásilka pro kupujícího a připraveno v souladu s dodací podmínkou k vyzvednutí nebo k odeslání kupujícímu. Nebezpečí škody na zboží přejde na kupujícího v okamžiku dodání zboží, tedy v okamžiku kdy prodávající umožní kupujícímu nakládat se zbožím a kupující poruší kupní smlouvu tím, že zboží nepřevezme, nebo v okamžiku, kdy je zboží odesláno kupujícímu do místa určení.

17. Dodá-li prodávající zboží před určenou dobou, je kupující povinen zboží převzít.

18. Dodá-li prodávající zboží v menším množství, než je sjednáno, je kupující povinen toto zboží převzít. Na chybějící zboží se nevztahují ustanovení obchodního zákoníku a těchto podmínek o vadách zboží.

19. Prodávající prohlašuje, že k převzetí a užívání zboží nejsou nutné žádné doklady.

Reklamační řád

20. Není-li mezi prodávajícím a kupujícím písemně dohodnuto jinak, poskytne prodávající kupujícímu na zboží záruku v délce 12 měsíců.

21. Zboží má vady v případě, že jeho jakost a provedení neodpovídá smlouvě, jejíž součástí jsou tyto podmínky, nebo v případě, že došlo k dodání jiného druhu zboží, než určuje tato smlouva. O vadu zboží se nejedná v případě dodání menšího množství zboží, než určuje smlouva.

22. Záruční doba, není-li mezi prodávajícím a kupujícím písemně dohodnuto jinak, začíná běžet ode dne dodání zboží.

23. Vadu, která se projevila v záruční době, je prodávající povinen na své náklady odstranit. Jestliže není možné vady zboží odstranit, je prodávající povinen dodat kupujícímu náhradní zboží. V případě, že není možné dodat náhradní zboží, poskytne prodávající kupujícímu přiměřenou slevu a za tím účelem vystaví kupujícímu dobropis. Ustanovení § 2108 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, se nepoužije. Jednotlivé nároky z odpovědnosti za vady zboží je kupující oprávněn uplatnit ve výše uvedeném pořadí, kupující nemá právo volby mezi těmito nároky.

24. Kupující je povinen prohlédnout zboží co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, nejpozději však do pěti dnů od převzetí zboží, a práva z odpovědnosti za vady zboží u prodávajícího bez zbytečného odkladu písemně reklamovat.

25. Reklamace prodávající vyřizuje ve své provozovně v Nivnici, U Dvora 1119.

26. Kupující musí reklamaci písemně uplatnit bez zbytečného prodlení od zjištění vad a v této lhůtě doručit do provozovny prodávajícího i vadné zboží. V reklamaci musí uvést:

 • jméno, adresu, IČ, a kontaktní údaje včetně kontaktní osoby pověřené vyřízením reklamace,
 • soupis reklamovaného zboží s uvedením čísla smlouvy (objednávky) a dne jejího uzavření (vystavení),
 • datum zjištění vad zboží,
 • datum uplatnění reklamace,
 • reklamované vady zboží a další skutečnosti podstatné pro posouzení reklamace.

27. Kupující musí reklamované zboží vrátit zabalené způsobem vhodným a dostatečným pro přepravu zboží prodávajícímu, řádně označené a přiložit reklamaci.

28. Prodávající potvrdí kupujícímu písemně přijetí reklamace a způsob jejího vyřízení.

29. Prodávající dodá kupujícímu náhradní zboží až po vrácení vadného zboží.

30. Prodávající písemně sdělí kupujícímu nejpozději do 30 dnů od doručení reklamovaného zboží výsledek reklamačního řízení.

31. Reklamace nebude uznána, pokud reklamovaná vada vznikla z následujících důvodů:

 • neodbornou montáží či nešetrným zacházením se zbožím
 • použitím a instalací, jež jsou v rozporu s povahou zboží anebo pokyny výrobce
 • změnou nebo úpravou zboží provedenou kupujícím nebo třetí osobou
 • nesprávným používáním nebo zanedbáním potřebné údržby
 • po přechodu nebezpečí škody na zboží v důsledku vnějších událostí, které nezpůsobil či nezavinil prodávající
 • poškození v důsledku živelních událostí, působením povětrnostních vlivů nebo násilného poškození
 • reklamovaná závada nebyla prokázána

Prodávající rovněž neodpovídá za vady zboží, o kterých kupující v době uzavření smlouvy věděl nebo s přihlédnutím k okolnostem, za nichž byla tato smlouva uzavřena, musel vědět. V těchto případech je prodávající oprávněn vyúčtovat kupujícímu náklady spojené s reklamačním řízením (cena náhradního zboží, cena opravy, dopravné, balné, náklady na lokalizaci poruchy, náklady na přednostní vyskladnění náhradního zboží atd.).

32. Jestliže prodávající dodá zboží kupujícímu před dobou stanovenou pro jeho dodání, může až do této doby vadné zboží opravit nebo dodat chybějící množství zboží nebo dodat náhradní zboží. V tomto případě nemá kupující právo na náhradu škody.

33. Prodávající neodpovídá za vady zboží způsobené během přepravy. Prodávající je povinen poskytnout kupujícímu potřebnou součinnost pro uplatnění vad zboží způsobených přepravou u přepravce.

Platební podmínky, daňové doklady

34. Bez ohledu na platební podmínky sjednané v kupní smlouvě je prodávající oprávněn (nikoli však povinen) vystavit kupujícímu po uzavření kupní smlouvy zálohovou fakturu. Nebude-li zálohová faktura uhrazena včas v termínu na ní uvedeném, prodlužuje se termín dodání zboží uvedený v kupní smlouvě o dobu odpovídající prodlení kupujícího s úplnou úhradou zálohové faktury. Prodlení kupujícího s úhradou zálohové faktury po dobu delší než 10 kalendářních dnů se považuje za podstatné porušení jeho smluvních povinností a prodávající má právo od kupní smlouvy odstoupit.

35. Po dodání zboží je prodávající povinen vystavit kupujícímu daňový doklad (fakturu) dle ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění. Pokud bude kupujícím zaplacena zálohová faktura, bude zúčtována na daňovém dokladu (faktuře).

36. Není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak, je splatnost zálohových faktur i daňových dokladů (faktur) 14 kalendářních dnů ode dne vystavení příslušného dokladu.

37. Nemá-li faktura náležitosti daňového dokladu vyžadované zákonem, je kupující oprávněn vrátit prodávajícími fakturu k opravě či doplnění ve lhůtě splatnosti uvedené na faktuře. Do doby vrácení opravené faktury není kupující v prodlení s placením kupní ceny, neuplatní-li kupující právo na opravu faktury později, nemá toto uplatnění práv odkládací účinek na plnění povinnosti kupujícího zaplatit kupní cenu na základě vystavené faktury.

Sankce za porušení smlouvy

38. Dostane-li se kupující do prodlení s úhradou kupní ceny, je povinen zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši stanovené platnými právními předpisy. Vedle zákonného úroku z prodlení je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím smluvní pokutu ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý den prodlení.

Obecná ustanovení

39. Tyto všeobecné dodací podmínky mají přednost před jakýmikoliv jinými obchodními podmínkami kupujícího.

40. Kupující není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího postoupit třetí osobě pohledávky, které mu na základě kupní smlouvy za prodávajícím vzniknou.

41. Má-li kupující z jiného závazkového vztahu za prodávajícím peněžitou pohledávku, není oprávněn tuto pohledávku jednostranně započíst proti pohledávce prodávajícího vzniklé z této smlouvy.

42. Má-li být podle kupní smlouvy kupní cena kupujícím zaplacena až po dodání zboží a stane-li se po uzavření kupní smlouvy vzhledem k chování kupujícího zřejmým, že kupující své závazky z kupní smlouvy (zejména závazek převzít zboží a závazek zaplatit kupní cenu) nesplní, může prodávající odepřít své plnění z kupní smlouvy až do doby, kdy mu bude poskytnuto nebo dostatečně zajištěno plnění kupujícího. Prodávající může kupujícímu stanovit lhůtu v délce 10 kalendářních dnů k dodatečnému zajištění plnění. Po marném uplynutí lhůty je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

43. Jestliže kupující nesplní svůj závazek z jiné smlouvy, kterou s prodávajícím uzavřel či uzavře, může prodávající odepřít své plnění z kupní smlouvy až do doby, kdy mu bude poskytnuto nebo dostatečně zajištěno plnění kupujícího. Prodávající může kupujícímu stanovit lhůtu v délce 10 kalendářních dnů k dodatečnému zajištění plnění. Po marném uplynutí lhůty je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. Ustanovení § 1913 občanského zákoníku se nepoužije.

44. Má-li prodávající podle kupní smlouvy nebo těchto podmínek právo od kupní smlouvy odstoupit, zanikají odstoupením od smlouvy všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároků na náhradu škody a smluvní pokutu vzniklé porušením smlouvy. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na zajištění závazků ze smlouvy.

45. Smluvní strany se podle §  630 odst. 1 občanského zákoníku dohodly na tom, že veškeré nároky a práva prodávajícího vůči kupujícímu z kupní smlouvy (zejména právo na zaplacení kupní ceny) se promlčují až po uplynutí 10 let od jejího uzavření.

46. Písemná forma je zachována i v případě učinění úkonu vyžadujícího písemnou formu faxem nebo e-mailem.

47. Pro doručování písemností jsou rozhodné adresy prodávajícího a kupujícího uvedené v přijaté objednávce. Každá smluvní strana je povinna bez zbytečného odkladu druhé smluvní straně oznámit změnu doručovací adresy. Jestliže tak neučiní, považuje se písemnost za doručenou i v případě, že se odesílateli vrátí nepřevzatá z adresy uvedené v přijaté objednávce nebo posledně oznámené, a to dnem tohoto vrácení.

48. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací této Smlouvy nebo dílčích smluv budou řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, smluvní strany se dohodly ve smyslu ustanovení § 89a občanského soudního řádu, že místně příslušným k projednání sporu bude Okresní soud ve Zlíně.

47. Tato smlouva a práva a povinnosti z ní vzniklá se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Pro vyloučení pochybností strany výslovně potvrzují, že jsou podnikateli, uzavírají tuto smlouvu při svém podnikání.

50. Společnost VALVE CONTROL, s. r. o. si vyhrazuje právo na změnu těchto všeobecných dodacích podmínek. Případná změna bude řádně zveřejněna. Pozdější podmínky vždy nahrazují v celém rozsahu podmínky předchozí. Kupní smlouva se vždy řídí všeobecnými dodacími podmínkami platnými a účinnými v okamžiku jejího uzavření.

Tyto všeobecné dodací podmínky byly vydány dne 10.11.2017 a nabývají účinnosti dnem 10.11.2017.